Heraklion
Smart City

 • English

Ενέργεια και περιβάλλον

Ο σχεδιασμός δράσεων που στηρίζονται στο μοντέλο της «αειφόρου ανάπτυξης» είναι η βάση της πολιτικής μας για το περιβάλλον και τα ενεργειακά θέματα. Όραμά μας: Να καταστεί το Ηράκλειο μια βιώσιμη “πράσινη πόλη”. Γι’ αυτό θα καταβάλουμε προσπάθεια για :

 

 • Πλήρη αξιοποίηση της στρατηγικής που προβλέπει το “Σύμφωνο των Δημάρχων για αειφόρο ανάπτυξη και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης”.
 • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Έλεγχο των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και υπολογισμό του “ανθρακικού αποτυπώματος” (carbonfootprint) του Δήμου,  ώστε να εντοπισθούν οι περιοχές που χρήζουν προστασίας και να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών.
 • Βιοκλιματικές αναπλάσεις οικισμών και ανοικτών χώρων με παράλληλη αύξηση των χώρων πρασίνου. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση του μικροκλίματος του πυκνοδομημένου ιστού της πόλης και η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών.
 • Ενεργειακές παρεμβάσεις σε δημοτικά κτήρια μέσω αναβάθμισης του κελύφους τους. Είναι αποδεδειγμένο ότι εργασίες θερμομόνωσης ή βελτιστοποίησης των συστημάτων ψύξης, θέρμανσης και φωτισμού, επιτυγχάνουν θεαματικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας. Προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών.
 • Μελέτη δράσεων για δημόσιες μεταφορές πιο φιλικές στο περιβάλλον. Ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου και της αξιοπιστίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με στόχο τη μείωση των ιδιωτικών μετακινήσεων, την ελάττωση των εκπομπών καυσαερίων και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών.
 • Μελέτη δράσεων για την ενσωμάτωση του ποδηλάτου και του περπατήματος στις επιλογές μετακίνησης στην πόλη με στόχο την περαιτέρω μείωση των ιδιωτικών μετακινήσεων και την ενίσχυση συνδυασμένων μετακινήσεων (ποδήλατο- περπάτημα, ποδήλατο- δημόσια συγκοινωνία, περπάτημα- δημόσια συγκοινωνία κ.λπ.). Προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών.
 • Διαμόρφωση πρωτοβουλιών και δράσεων για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Συσχέτιση διαμόρφωσης χρήσεων γης με το μεταφορικό δίκτυο και κατάλληλες παρεμβάσεις στο σύστημα μεταφορών με στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης από μετακινήσεις.
 • Κίνητρα για ανάπτυξη οικολογικής και πράσινης καινοτομίας από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν στον Δήμο.
 • Δράσεις και πρωτοβουλίες για ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης του νερού τόσο από τους πολίτες όσο και από τις  επιχειρήσεις.
 • Κίνητρα για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον αστικό ιστό με παράλληλη δημιουργία έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων (Smart Grids).
 • Διεύρυνση δικτύου ανακύκλωσης, με αύξηση των σημείων συλλογής. Προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών.
 • Προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης των δημοτών στους τομείς της ανακύκλωσης και οικιακής κομποστοποίησης.
 • Δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος καταγραφής των διακυμάνσεων της ποσοτικής και ποιοτικής παραγωγής απορριμμάτων με στόχο την άμεση προσαρμογή του συστήματοςαποκομιδής στα νέα δεδομένα.
 • Έλεγχος και διαχείριση των επιπέδων απορριμμάτων σε έξυπνους κάδους, με σκοπό την βελτίωση της αποκομιδής. Προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών.
 • Διερεύνηση επέκτασης του συστήματος Ανακύκλωσης και σε άλλα υλικά (π.χ. υλικά κατεδαφίσεων).
 • Καταγραφή και έλεγχος περιβαλλοντικής ρύπανσης, ποιότητας του αέρα, ηχορύπανσης και φωτορύπανσης μέσω τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών.
 • Έλεγχος και διαχείριση του συστήματος ύδρευσης και των υπόγειων δεξαμενών υδάτων του Δήμου Ηρακλείου με τη χρήση ΤΠΕ.
 • Προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων του Δήμου μέσω ανάδειξης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας.
 • Καθορισμός ποσοστού στόχου για την αναλογία πρασίνου/ κάτοικο στο ιστορικό κέντρο και τις γειτονιές της πόλης.
 • Έλεγχος και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον αστικό ιστό.
 • Θα μεριμνήσουμε για την ενεργειακή επιθεώρηση όλων των δημοτικών κτηρίων, ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα των καταναλώσεών τους. Στόχος είναι η ενεργειακή τους κατάταξή τους προκειμένου να καθοριστεί το είδος των επεμβάσεων που χρειάζονται για εξοικονόμηση ενέργειας όπως επίσης  και να καθοριστεί το κόστος και ο χρόνος απόσβεσης τους.
 • Την ίδια μέριμνα σκοπεύουμε να επιδείξουμε και για την εξοικονόμηση ενέργειας από τον φωτισμό οδών και κοινόχρηστων χώρων. Η δαπανώμενη ενέργεια έχει σοβαρές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τόπο. Εκτός από την αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους μικρότερης κατανάλωσης  , η εξοικονόμηση στον δημοτικό φωτισμό μπορεί να επιτευχθεί και με την εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης. Θα εξετασθεί, τέλος, προσεκτικά η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών φωτιστικών στηλών σε πάρκα και δημόσιους χώρους, που επιτρέπει την εγκατάσταση φωτισμού ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Με ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων και εξοικονόμησης ενέργειας, θα μπορέσουμε να αναζητήσουμε χρηματοδότηση από όλες τις πιθανές πηγές (ΣΕΣ, συνεργασία με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκά Προγράμματα –όπως η “Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη” (Intelligent Energy) ή το LIFE+ -, που συνιστά βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε. Ε. για το περιβάλλον.
 • Υιοθετούμε τις Πράσινες νέες τεχνολογίες. Μειώνουμε έτσι την κατανάλωση ενέργειας, εκπαιδεύουμε τους πολίτες στη χρήση τους, υποβοηθούμε τη θεσμοθέτηση της τηλε-εργασίας και επεκτείνουμε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ώστε, μεταξύ των άλλων, να μειωθούν οι μετακινήσεις.
 • Προωθούμε τη χρήση χωρικά ενεργοποιημένων τεχνολογιών για τη διαχείριση των δικτύων υποδομών της πόλης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της κατανάλωσης. Αξιοποιούμε εργαλεία χωρικής ανάλυσης για τον επανα-προσδιορισμό βέλτιστων διαδρομών και χρήσεων γης.

Έργα