Heraklion
Smart City

  • English

Έξυπνη διαβίωση

Ο τομέας της έξυπνης διαβίωσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μίας πόλης αποτελεί καθοριστικό τομέα της έξυπνης πόλης. Η Έξυπνη διαβίωση περιλαμβάνει πτυχές της ποιότητα ζωής, όπως ο πολιτισμός, η υγεία και πρόνοια, η ασφάλεια, ο τουρισμός, η στέγαση κ.α. Στόχος των διαδικασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, η βέλτιστη αξιοποίηση κοινωνικών  και πολιτιστικών υποδομών και πλήθος άλλων που σε περιπτώσεις επικαλύπτονται με άλλες παραμέτρους τις έξυπνης πόλης.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων υλοποιείται μέσα από την εστίαση στους τρεις κύριους τομείς της έξυπνης διαβίωσης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα:

Α) πολιτισμός και ποιότητα ζωής,

Β) ασφάλεια,

Γ) υγεία, πρόνοια.

Πολιτισμός και ποιότητα ζωής.Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Πολιτιστικού και Τουριστικού προϊόντος.

Ενίσχυση καινοτόμων μεθόδων και προώθηση του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος του Δήμου μας.

Δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και ειδικότερα όσον αφορά την δυνατότητα σχεδιασμού νέων υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων και  επισκεπτών ακόμα και πριν την άφιξη αλλά και κατά την επίσκεψή τους στο Ηράκλειο.

Η ταυτόχρονη προώθηση του τοπικού πολιτιστικoύ αποθέματος  και καινοτόμων δράσεων θα συμβάλει καθοριστικά στην δημιουργία ολοκληρωμένων πολιτικών προώθησης και αξιοποίησης της πολιτισμική κληρονομιάς.Προσπάθεια ανάπτυξης, ανάδειξης και διάχυσης καινοτομιών, για την  διασύνδεση του τοπικού πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος  με τεχνολογίες που συνδέονται με ευφυή περιβάλλοντα και ευφυείς πόλεις.

 

Δράσεις στον τομέα αυτό θα διευκολύνουν την δημιουργία καθολικών εμπειριών μέσω ΤΠΕ διασυνδέοντας τεχνολογίες αιχμής με έξυπνες υποδομές και εφαρμογές. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καταστεί δυνατή η πανταχού παρούσα πληροφόρηση μέσω εναλλακτικών καναλιών και μέσων. Δράσεις ανάπτυξης και επέκτασης υποδομών ευφυών πόλεων μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στις παρεχόμενες πολιτιστικές και τουριστικές υπηρεσίες.

Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων, προϊόντων και διαδικασιών, για την υποστήριξη  ειδικών μορφών τουρισμού (κρουαζιέρα, θρησκευτικός, καταδυτικός και θαλάσσιος , τουρισμός υπαίθρου)

Τέτοιες δράσεις έχουν αναπτυχθεί ήδη στην πόλη μας όπως τα ευφυή διαδραστικά συστήματα στο τουριστικό infopoint.Στο επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης από την έξυπνη εξειδίκευση ( Ris 3) στους τομείς Πολιτισμός, Τουρισμός.

 

Ασφάλεια και πολιτική προστασία

Ο τομέας της ασφάλειας και πολιτικής προστασίας , στο πλαίσιο της έξυπνης πόλης,  επικεντρώνει τις δράσεις του στην διασφάλιση της ζωής της πόλης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης σε συνεργασία με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς της πόλης όπως αστυνομία, πυροσβεστική μονάδες υγείας κτλ.
Αναγνωρίζοντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην προστασία της λειτουργίας της πόλης σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών θα αναπτύξουμε προγράμματα αδιάλειπτης λειτουργίας των αναγκαίων τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών υποδομών της πόλης και υποστήριξη των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Στόχος είναι η ανάπτυξη εργαλείων και καινοτόμων εφαρμογών που θα εντοπίζουν, θα υποβοηθούν, θα προλαμβάνουν  και εν γένει θα συνδιαμορφώνουν τη δράση των φορέων για τη βέλτιστη ασφάλεια των κατοίκων. Επιπλέον δράσεις θα προβλέπουν την πρόληψη της εγκληματικότητας με τη συμμετοχή ή μη των κατοίκων και των ενδιαφερόμενων φορέων.

Υγεία, Πρόνοια

Στον τομέα της πρόνοιας οι νέες τεχνολογίες θα στοχεύσουν στη βέλτιστη διαχείριση παραδοσιακών και σύγχρονων ζητημάτων (π.χ. φτωχοποίηση, εντατικοποίηση κρίσης, πρόσβαση στο αγαθό της υγείας κ.λπ.) που αφορούν την υγεία των κατοίκων.

Οι δράσεις επικεντρώνονται ενδεικτικά:

  • στην πρόσβαση της πληροφορίας για τον τομέα της υγείας πρόνοιας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα
  • σε εξειδικευμένες ομάδες – στόχους (π.χ. εφαρμογές για παιδιά- ηλικιωμένους- ΑΜΕΑ- μονογονεικές οικογένειες, επισκέπτες πόλης)
  • εφαρμογές τηλεπρόνοιας
  • διάφορες εξειδικευμένες παροχές εφαρμογών (π.χ. εφαρμογές παρακολούθησης πορείας ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές κ.λπ.)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης

Η προώθηση της καινοτομίας για την βελτίωση των υποδομών και για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών ΑΜΕΑ προς την κατεύθυνση της καθολικής ηλεκτρονικής προσβασιμότητας θα παρέχει στρατηγικό πλεονέκτημα ειδικά όσον αφορά κατηγορίες τουριστών που λόγω αναπηρίας έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορία και υποδομές.

 

Αξιολόγηση της Πόλης ως Έξυπνη

Πολύ σημαντική παράμετρος της ανάπτυξης στρατηγικής και της επιτυχίας αυτής είναι η αξιολόγηση των επιτευγμάτων με στόχο τη διαρκή αναθεώρηση και προσθήκη δεδομένων σε αυτή.

Το επίπεδο «ευφυίας» μιας πόλης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.  Ένας από τους βασικούς είναι το είδος των έργων που υλοποιούνται καθώς και την απήχηση που θα έχουν στο περιβάλλον, στην οικονομία και στους ίδιους τους πολίτες.  Η αξιολόγηση της εξυπνάδας της πόλης γίνεται με συγκεκριμένους δείκτες που ευθυγραμμίζονται με τους άξονες των έξυπνων πόλεων και των τομέων των έργων.

Έργα