Heraklion
Smart City

  • English

Παράρτημα Α

Δείκτες Αξιολόγησης της Έξυπνης Πόλης

Ως δείκτες αξιολόγησης ενδεικτικά υιοθετούνται οι δείκτες αξιολόγησης του Smart Cities Council. Στην πορεία θα εξεταστούν κι άλλοι δείκτες αξιολόγησης από άλλες πηγές όπως π.χ. από το έργο Smart Citykeys στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου.

Περιβάλλον

Τομέας Δείκτης Τρόπος Μέτρησης
Έξυπνα Κτίρια Κτίρια με Πιστοποιημένη βιωσιμότητα Αριθμός των LEED ή BREAM πιστοποιημένα κτίρια της πόλης (Σημείωση: εάν η πόλη σας χρησιμοποιεί άλλο πρότυπο διευκρινίστε το)
% των εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων με έξυπνους μετρητές
% των εμπορικών κτιρίων με συστήματα αυτοματισμού
Έξυπνες Κατοικίες % των κατοικιών (πολυκατοικίες και μονοκατοικίες) με έξυπνους μετρητές
Διαχείριση Πόρων Ενέργεια % της συνολικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (ISO 37120: 7.4)
Συνολική οικιακή χρήση ενέργειας ανά κάτοικο (σε kWh / έτος) (ISO 37120: 7.1)
% του δημοτικού δικτύου ηλεκτροδότησης που εκπληρώνει όλες τις παρακάτω απαιτήσεις έξυπνου δικτύου ηλεκτροδότησης 1.) επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης 2.) Αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου για την αντιμετώπιση διακοπών στην λειτουργία του συστήματος 3.) πληροφορίες για τους πελάτες σε πραγματικό χρόνο 4.) Επιτρέπει την κατανεμημένη παραγωγής 5.) Υποστηρίζει το σύστημα netmetering
Αποτύπωμα Άνθρακα Μέτρηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τόνους ανά κάτοικο (ISO 37120: 8.3)
Ποιότητα Ατμόσφαιρας Μέτρηση ποσοστού λεπτών σωματιδίων με συγκέντρωση 2.5 (μg / m3) (ISO 37120: 8.1)
Παραγωγή Αποβλήτων % των στερεών αποβλήτων της πόλης που ανακυκλώνονται (ISO 37120: 16.2)
Σύνολο συλλεγόντων αστικών στερεών αποβλήτων της πόλης ανά κάτοικο (σε κιλά) (ISO 37120: 16,3)
Κατανάλωση Νερού % των εμπορικών κτιρίων με έξυπνους μετρητές νερού
Η συνολική κατανάλωση νερού ανά κάτοικο (λίτρα / ημέρα) (ISO 37120: 21,5)
Βιώσιμος Αστικός Σχεδιασμός Σχεδιασμός Περιβαλλοντολογικής Ανθεκτικότητας Η πόλη σας έχει μια δημόσια στρατηγική ή ένα σχέδιο αύξησης της ανθεκτικότητας απέναντι στο κλίμα; (Ναι / Όχι) Εάν ναι αναφέρατε το σύνδεσμο.
Πληθυσμιακή Πυκνότητα Σταθμισμένη πυκνότητα πληθυσμού (μέση πυκνότητα των ξεχωριστών περιοχών απογραφής που απαρτίζουν την ευρύτερη πόλη)
Πράσινοι Χώροι Ανά Κάτοικο Πράσινες εκτάσεις ανά 100.000 κατοίκους (σε m2) (37120 ISO: 19.1)

Κινητικότητα

Τομέας Δείκτης Τρόπος Μέτρησης
Αποδοτικές Μεταφορές Μεταφορές Καθαρής ενέργειας Ποδηλατοδρόμοι σε χιλιόμετρα και λωρίδες ανά 100.000 κατοίκων (ISO 37120: 18,7)
Αριθμός κοινών ποδηλάτων ανά κάτοικο
Αριθμός κοινών οχημάτων ανά κάτοικο
Αριθμός σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων εντός της πόλης
Πολλαπλοί Τρόποι Πρόσβασης Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Ετήσιος αριθμός ταξιδιών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ανά κάτοικος (ISO 37120: 18,3)
% των συνολικών διαδρομών με μη μηχανοκίνητων μέσων μεταφορών
Ενοποιημένο σύστημα ναύλων για τις δημόσιες συγκοινωνίες
Τεχνολογική Υποδομή Έξυπνες Κάρτες % των συνολικών εσόδων από τα μέσα μαζικής μεταφοράς που λαμβάνονται μέσω ενοποιημένα συστήματα έξυπνης κάρτας
Πρόσβαση σε Πληροφορίες σε Πραγματικό Χρόνο Εφαρμογή δυναμικής κοστολόγησης σύμφωνα με τη ζήτηση (π.χ. τιμολόγηση κατά ώρες κυκλοφοριακής συμφόρησης, μεταβλητές τιμές σε λωρίδες διοδίων, μεταβλητές τιμές χώρων στάθμευσης). Ναι/Όχι
% των φωτεινών σηματοδοτών που συνδέονται με σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο
Αριθμός των υπηρεσιών δημόσιας συγκοινωνίας που προσφέρουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για το κοινό: 1 πόντος για κάθε κατηγορία μεταφορών μέχρι 5 πόντους (λεωφορείο, περιφερειακό τρένο, μετρό, σύστημα ταχείας μεταφοράς (π.χ. BRT, τραμ) και μορφές μεταφορών κοινής χρήσης (π.χ. bikesharing, car-sharing)
Διαθεσιμότητα πολυτροπικής εφαρμογής (app) του συστήματος μεταφορών με τουλάχιστον 3 ολοκληρωμένες υπηρεσίες (Ναι / Όχι)

Διακυβέρνηση

Τομέας Δείκτης Τρόπος Μέτρησης
Online Υπηρεσίες Online Διαδικασίες % των δημόσιων υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες από τους πολίτες μέσω του Διαδικτύου ή του κινητού τηλεφώνου
Ηλεκτρονικής Πληρωμές Κοινωνικών Παροχών Ύπαρξη συστήματος ηλεκτρονικής πληρωμής παροχών (π.χ. κοινωνική ασφάλιση) σε πολίτες (Ναι / Όχι)
Υποδομή Κάλυψη Ασύρματου Δικτύου Wi-Fi Αριθμός των σημείων πρόσβασης Wi-Fi ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
Κάλυψη Ευρυζωνικών Υπηρεσιών % Των εμπορικών και οικιακών χρηστών του Διαδικτύου με ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 2 Mbit / s
% Των εμπορικών και οικιακών χρηστών του Διαδικτύου με ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 1 Gbit / s
Κάλυψη Αισθητήρων Αριθμός των στοιχείων υποδομής με εγκατεστημένους αισθητήρες. 1 πόντος για κάθε ένα από τα παρακάτω: κίνηση, δημόσια ζήτηση υπηρεσιών μεταφορών, παρκινγκ, ποιότητα του αέρα, απόβλητα, νερό, δημόσιο φωτισμό
Ενοποιημένες Λειτουργίες Υγείας και Ασφάλειας Αριθμός των υπηρεσιών που έχουν ενσωματωθεί σε ένα κέντρο ελέγχου αξιοποιώντας τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. 1 πόντο για κάθε ένα από τα παρακάτω: ασθενοφόρο, ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης / καταστροφών, πυροσβεστική, αστυνομία, τον καιρό, τις μεταφορές , την ποιότητα του αέρα
Ανοιχτή Διακυβέρνηση Ανοιχτά Δεδομένα Χρήση Ανοιχτών Δεδομένων
Ανοιχτές Εφαρμογές Κινητών Συσκευών Αριθμός διαθέσιμων apps που αξιοποιούν τα ανοιχτά δεδομένα
Προστασία Προσωπικών Στοιχείων Ύπαρξη επίσημης πολιτικής σε όλη την πόλη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών

Οικονομία

Τομέας Δείκτης Τρόπος Μέτρησης
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία Νέες Νεοσύστατες Επιχειρήσεις Ο αριθμός των νέων νεοσύστατων επιχειρήσεις ανά έτος
Έρευνα και Ανάπτυξη % του ΑΕΠ που επενδύεται σε Έρευνα και Ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα
Ανεργία % των απασχολουμένων με πλήρες ωράριο (ISO 37120: 5.4)
Καινοτομία Δείκτης καινοτομίας των πόλεων
Παραγωγικότητα Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν (GRP) ανά κάτοικο Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν ανά κάτοικο ( σε Ευρώ)
Τοπική και Παγκόσμια Σύνδεση Εξαγωγές % του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος που προέρχεται από εξαγωγές τεχνολογίας
Διεθνείς Εκδηλώσεις Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων σε διεθνείς εκδηλώσεις και συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη

Πολίτες

Τομέας Δείκτης Τρόπος Μέτρησης
Κοινωνική Ένταξη και Συμμετοχή Νοικοκυριά συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο % των νοικοκυριών συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο
Διείσδυση Έξυπνων Κινητών Συσκευών % των πολιτών με πρόσβαση σε έξυπνη κινητή συσκευή
Συμμετοχή του Πολίτη Αριθμός των δραστηριοτήτων συμμετοχής του πολίτη που προσφέρθηκαν από τον Δήμο τον τελευταίο χρόνο
Συμμετοχή των ψηφοφόρων στις τελευταίες δημοτικές εκλογές (% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων) (37120 ISO: 11.1)
Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση % των μαθητών που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISO 37120: 6.3)
Πτυχιούχοι ΑΕΙ Αριθμός των πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά 100.000 κατοίκους (ISO 37120: 6.7)
Δημιουργικότητα Μετανάστευση % του πληθυσμού που γεννήθηκε σε ξένη χώρα
Αστικό Ζωντανό Εργαστήριο Αριθμός των επισήμων καταχωρημένων ENΟLL ζωντανά εργαστήρια
Θέσεις Εργασίας στον Δημιουργικό Τομέα Ποσοστό του εργατικού δυναμικού που ενασχολείται με τον δημιουργικό τομέα

Διαβίωση

Τομέας Δείκτης Τρόπος Μέτρησης
Πολιτισμός και Ευεξία/ Κοιν. Ισότητα- συνοχή Συνθήκες ζωής Ποσοστό των κατοίκων με ανεπάρκεια σε βασικές ανάγκες στέγασης σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω πέντε κατηγορίες (πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής, συνωστισμός, χαμηλή ποιότητα υλικού, έλλειψη ηλεκτροδότησης)
Δείκτης GiniIndex Συντελεστής ανισότητας Gini
Κατάταξη στην Ποιότητα Ζωής Κατάταξη Mercer στην πιο πρόσφατη έρευνα για την ποιότητα ζωής
Επένδυση στον Πολιτισμό % του δημοτικού προϋπολογισμού που διατίθενται για τον πολιτισμό
Ασφάλεια Εγκληματικότητα Ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας ανά 100.000 πληθυσμού (ISO 37120: 14.5)
Έξυπνη Πρόληψη Εγκληματικότητας Αριθμός τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια πρόληψης του εγκλήματος, 1 πόντο για κάθε ένα από τα ακόλουθα: livestreaming βιντεοκάμερες, εφαρμογές ταξί, τεχνολογίες λογισμικού πρόβλεψης του εγκλήματος
Υγεία και Πρόνοια Παροχή υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας % των κατοίκων που έρχονται σε επαφή με τις δημοτικές υποδομές υγείας – πρόνοιας
Προσδόκιμο Ζωής Προσδόκιμο μέσος όρος ζωής (ISO 37120: 12.1)
[1]http://www.oecd.org/sti/broadband/1.5-BBPenetrationHistorical-Data-2014-12.xls [2]https://www.intelligentcommunity.org/index.php?submenu=Awards&src=gendocs&ref=Smart21&category=Events [3]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf