Heraklion
Smart City

  • English

Μεθοδολογία υλοποίησης

Συλλογική Διαχείριση του Οράματος- Συμμετοχική Διακυβέρνηση

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός κοινού οράματος του «Ηράκλειο: Έξυπνη Πόλη» απαιτεί την σύγκληση ενός ασυνήθιστου συνόλου φορέων σε μία επιτροπή ενιαίου πλαισίου.

Επιτροπή «Ηράκλειο: Έξυπνη Πόλη» .Βασικά Πλεονεκτήματα της Επιτροπής

Η στρατηγική αυτή κορυφώθηκε με την δημιουργία της επιτροπής «Ηράκλειο : Έξυπνη πόλη», την πρώτη του είδους της στην Ελλάδα, η οποία συντονίζεται από τον Δήμο. Η επιτροπή περιλαμβάνει εκπροσώπηση και συμμετοχή από τους περισσότερους φορείς της πόλης, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών.  Σκοπός της επιτροπής είναι η διευκόλυνση της συλλογικής διαχείρισης των στρατηγικών στόχων της πόλης σε αντίθεση με την ανεξάρτητη ανάπτυξη και διαχείριση ατομικών στόχων κάθε φορέα. Μέχρι τώρα, κάθε φορέας μέσα στη πόλη εκτελούσε δραστηριότητες ανεξάρτητα από τις δράσεις των υπόλοιπων φορέων.  Αυτό πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα την υπερκάλυψη κάποιων αναγκών από δύο ή περισσότερους φορείς και την έλλειψη κάλυψης κάποιων άλλων αναγκών. Με την κατάλληλη συνεργασία στα πλαίσια μιας τέτοιας επιτροπής, μπορεί:
  • να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει κάθε διάσταση της πόλης και όχι την οπτική γωνία ενός φορέα
  • να παρακολουθείται και να αξιολογείται σε συνεχόμενη βάση και σε βάθος χρόνου η εξέλιξη των έργων και των συνεργασιών των φορέων μέσα στην πόλη
Μέσα στα πλαίσια αυτά:
  • οι δράσεις κάθε φορέα μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά
  • νέες δράσεις ενός φορέα μπορούν να αξιοποιήσουν υφιστάμενες υπηρεσίες και υποδομές των άλλων φορέων μπορούν να δημιουργηθούν νέες δράσεις τις οποίες θα αναλαμβάνουν δύο ή περισσότεροι φορείς από κοινού

Το έργο της επιτροπής

Στην αρχική μορφή της επιτροπής, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, το ΙΤΕ και τον Δήμο Ηρακλείου. Τον Ιανουάριο του 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε την επιτροπή για την προώθηση της αστικής ταυτότητας «Ηράκλειο, Έξυπνη πόλη». Το έργο  της επιτροπής είναι να συμφωνηθεί  ένα όραμα το οποίο είναι ελκυστικό, χωρίς αποκλεισμούς και αρκετά συγκεκριμένο για να οδηγήσει στη δημιουργία ενός οδικού χάρτη επιμέρους έργων και πρωτοβουλιών για να ωθήσουν την πόλη προς το μέλλον. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση  της συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο.  Άρα η στρατηγική επιλογή για οικοδόμηση ταυτότητας έξυπνης πόλης πρέπει να συν-αποφασισθεί από το σύνολο των φορέων της πόλης οι οποίοι θα εντάξουν στα επιχειρησιακά τους σχέδια ενέργειες και δράσεις υποστήριξης του στρατηγικού στόχου. Στο παραπάνω σχήμα αποτυπώνεται η συνεργασία των τοπικών φορέων γύρω από το στρατηγικό σχέδιο με την πολιτική εκπροσώπηση, την κοινωνική διαβούλευση, την Επιστημονική στήριξη, την ομάδα διαμορφωτών της κοινής γνώμης και την εκστρατεία προώθησης του κοινού στόχου.

Τρόπος Λειτουργίας

Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να είναι μία οντότητα συμβουλευτικού χαρακτήρα προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων .  Τα μέλη της πρέπει να επιτελούν ένα διπλό ρόλο. Να εκφράζουν τις θέσεις των φορέων που συμμετέχουν αλλά ταυτόχρονα να μεταφέρουν τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες και επιστημονικές γνώσεις .  Θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις και να χαράζονται πολιτικές οι οποίες θα μεταφέρονται σε κάθε φορέα της πόλης.  Επίσης, η συνεργασία αυτή θα πρέπει να επιδείξει διαφάνεια και συνέπεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις της να παραμένουν ελκυστικές για τους πολίτες καθώς και για τους πιθανούς επενδυτές. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Οι ομάδες πολιτών με δράσεις μέσα στην πόλη που ενισχύουν το οικοσύστημα καινοτομίας και δημοκρατικής συμμετοχικότητας αποτελούν τον απαραίτητο εταίρο για την διάχυση του οράματος «Ηράκλειο: έξυπνη πόλη.»

Συμπληρωματικές δράσεις

Η μεθοδολογία υλοποίησης του οράματος της έξυπνης πόλης για το Ηράκλειο διαμορφώθηκε μετά από συστηματική μελέτη και επεξεργασία της στρατηγικής άλλων έξυπνων πόλεων ανά την Ευρώπη και τον κόσμο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και δυνατότητες του Ηρακλείου. Η προώθηση των δράσεων, η υλοποίηση των έργων και όλες οι απαιτούμενες δραστηριότητες υποστήριξης της έξυπνης πόλης του Ηρακλείου θα πραγματοποιούνται μέσα από: Α) Τις πολιτικές που θα εισηγείται η Δημοτική αρχή. Β) τις αποφάσεις των συναντήσεων της επιτροπής Έξυπνη Πόλη. Γ) συμμετοχικά εργαστήρια/ σεμινάρια  ειδικών. Δ) διαδικασίες ωρίμανσης υφιστάμενων και προγραμματισμένων έργων. Ε) ειδικές συναντήσεις με εξειδικευμένους φορείς, προσωπικότητες σχετικών με το αντικείμενο της έξυπνης πόλης από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο.